Creating liveable cities

LOH-løsninger – vannrensing og håndtering av veivann

På grunn av større og økende nedbørshendelser er det flere steder behov for en lokal håndtering av overvannet (LOH). Målet kan både være å tilbakeholde overvannet for å avlaste avløpssystemet, men også å rense overvannet før det siger inn i grunnvannet eller til en annen resipient. LOH- løsninger benytter seg i de fleste tilfellene av beplanting som står for en del vannrensing og som drar nytte av den ekstra vanntilførselen.

Unngå salt i anleggene om vinteren

Om vinteren saltes veiene mange steder. Derfor blir hver vinter store mengder med saltholdig vann ledet til LOH-anlegg, som både skader plantene og samtidig ledes videre inn i grunnvannet. Milfords KerbCell løsning kan stenge av for forurenset veivann om vinteren og i stedet lede vannet til avløpssystemet. Samtidig kan veivannet om sommeren ledes inn i LOH-anlegget for å bli renset og fordrøyet.

Behov for vannrensing før fordrøyning

Når regnvann renner over en overflate, samler det opp mange av partiklene og sedimentet som ligger på arealet. Særlig på veier kan disse partiklene være sterkt forurenset. Før vannet kan fordrøyes eller ledes til resipient, er det i mange tilfeller behov for å få renset overvannet først for ikke lede forurenset vann direkte ut i naturen.

Regnbedsystem som renser og filtrerer

Mange regnbed er derfor bygd opp med filterjord som filtrerer vannet og binder mange partikler. Hvis det ikke er installert et sandfang før overvannet ledes inn i bedet, kan bedet etter hvert tilslammes. Det betyr at det blir vanskelig å opprettholde rensekapasiteten. Modular Wetlands er et modulregnbedsystem som har dokumentert stor renseeffekt. Systemet er enkelt å rense og vedlikeholde. Ved hjelp av de innbygde filtrene holdes forurensede stoffer og tungmetaller tilbake slik at de ikke blir ledet ut i grunnvannet.