Creating liveable cities

Klimatilpasning og LOH-løsninger

På grunn av større og økende nedbørshendelser er det flere steder behov for en lokal håndtering av overvannet (LOH). Målet kan både være å tilbakeholde overvannet for å avlaste avløpssystemet, men også å rense overvannet før det siger inn i grunnvannet eller til en annen resipient. LOH- løsninger benytter seg i de fleste tilfellene av beplanting som står for en del vannrensing og som drar nytte av den ekstra vanntilførselen.

Förändringar i klimatet orsakar mer frekventa och kraftigare regnskurar. Stora stenbelagda områden skapar ogenomträngliga ytor där det enda sättet att bli av med dagvatten är att leda det direkt till avloppet. På många ställen i landet orsakar därför dagvattnet översvämningar med allvarliga vattenskador. LOH-løsninger kan være en del av svaret

Høytytende LOH-løsninger fra Milford

LOH, som står for ’lokal overvannshåndtering’, inngår i nesten alle nye anleggsprosjekter i urbane strøk som et vesentlig bidrag til fremtidens klimasikring.

Hvor LOH tidligere var et uttrykk alle kjente,men få praktiserte, har det nå blitt et begrep som tas på alvor på alle nivåer av den moderne byplanleggingen.

Vi mener, at idéen bak LOH er helt riktig, og at LOH har en stor fremtid. Men hvis man vil ha suksess med LOH, er det avgjørende at anleggene som installeres er gjennomtenkte og klarer å levere ønsket effekt.

Milford endrer ikke på prinsippene i LOH. Vi spesialiserer oss i steden for i å optimere LOH-teknikkene for å sikre overlegne egenskaper og lengre levetid.