Creating liveable cities

Overvannshåndtering med trær

Hos Milford ser vi ikke nedbør som et problem, men som en ressurs for byens beplantning.

Smart bruk av overvann

Håndtering av overvann i byene kan være en stor utfordring. Hvis alt overflatevann ledes direkte til avløpssystemet, kan man risikere at avløpssystemet blir overbelastet ved større regnhendelser. Særlig de lavtliggende områder i byene er en utfordring. Samtidig får beplantning i byen ofte ikke tilstrekkelig vanntilførsel, på grunn av de mange impermeable overflatene som hindrer vannet i å nå røttene.

Nedbør er en ressurs

Hos Milford ser vi ikke nedbør som et problem, men som en ressurs for byens beplantning. Klimatilpasning med trær er en enkel og effektiv måte å kombinere overvannshåndtering og treplanting i tettbygde områder. Systemet kan håndtere og demme opp store mengder regnvann og forsinke det på vei til avløpet. Samtidig får man frodigere og mer vitale trær til glede for byens beboere.

Få beregnet riktig størrelse på ditt anlegg

I samarbeid med SWECO har vi utviklet et unikt beregningsprogram som gjør det mulig å dimensjonere anlegget etter forskjellige gjentakelsesperioder. Programmet er basert på lokale regndata og følger den danske Spildevandskomiteens anbefalinger i utgave nummer 27 og 30. Vi kan helt konkret beregne hvor mye vann hver plantegrop kan/skal håndtere, eller hvor mange trær som skal plantes i henhold til en bestemt regnhendelse og prosjektets avrenningsområde.