Creating liveable cities

Optimaliserte løsninger av regnbed og overvannsgrøfter

Milfords løsninger håndterer regnvann og overvann med regnbed.

Frodig om sommeren, beskyttet om vinteren

Regnbed og overvannsgrøfter brukes i dag mange steder for å demme opp og fordrøye regn- og overflatevann. Regnbed fungerer som grøntrabatter, men får ekstra næring og vann. Derfor fremstår bedene spesielt frodige.

Ved store nedbørshendelser risikerer man at avfall og sedimenter skylles ned i bedene. Det kan ødelegge beplantningen og etter hvert tilslamme bedene. Om vinteren vil salt fra strøing også bli ledet inn i bedene. Dette forringer plantenes vekstvilkår.

For å møte disse utfordringene har Milford utviklet en løsning som kan stenge av for veivann om vinteren, slik at det saltholdige veivannet ledes inn i avløpssystemet i stedet. Det er dessuten mulig å bygge inn et sandfang som fjerner sedimenter og gjenstander som kan skylles inn med veivannet. Dette systemet, som kalles KerbCell, bygges inn i kantsteinen langs veien og kan tilpasses de fleste prosjekter.